• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

Dokumentacja środowisk 2017

Dokumentacja środowisk 2017

Jak co roku także i w tym należy oddać dokumentację śródroczną.

Termin oddawania dokumentacji do 16 stycznia 2018 r.

Dokumentacje będą przyjmowane w biurze Okręgu, w godzinach pracy, przez Małgorzatę Bochenek oraz Martę Zając.

Prosimy o wcześniejsze mailowe zgłoszenie daty i godziny przyjścia z dokumentami.

Prosimy także o kontakt w przypadku uzasadnionej potrzeby wyznaczenia innego terminu oddania dokumentacji.

Przypominamy, że zgody na zimowisko, zgodnie z decyzją Zarządu Okręgu, otrzymają jednostki, które oddadzą w terminie dokumentację śródroczną.

Oddać należy:

- zeszyty dowodów źródłowych

- zamknięta książka gotówkowa - 1 egzemplarz

- zamknięta książka bankowa - 1 egzemplarz 

- sprawozdanie finansowe - 2 egzemplarze

- załącznik do sprawozdania specyfikujący przychody i koszty (dotyczy dużych jednostek – uzgadniać z księgową)

- protokół inwentaryzacji kasy – 2 egzemplarze

- potwierdzenie sald bankowych lub wyciągi bankowe za grudzień

- kserokopia książeczek PKO (jeśli jednostka posiada)

- sprawozdanie z 1% - 2 egzemplarze

- wykorzystane i niewykorzystane kwity KP

- spis jednostki – 2 egzemplarze

- książka inwentarzowa – 1 egzemplarz

- w przypadku kasacji lub kradzieży odpowiednie protokoły 

- spis z natury