• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

Cele

"Okręg prowadzi działania zmierzające do finansowego i administracyjnego wsparcia pracy wychowawczej prowadzonej przez wszystkie jednostki podległe obu chorągwiom".

Okręg Małopolski ZHR jest niewątpliwie środowiskiem silnym i zintegrowanym wewnętrznie. Szczególnie w Krakowie odgrywa dużą rolę pomocniczą dla drużyn, szczepów i hufców, starając się im zapewnić środki do prowadzenia pracy wychowawczej. Jako organ reprezentujący małopolski ZHR, stara się o pozyskiwanie sojuszników we władzach miasta i wielu instytucjach, dba o propagowanie idei ZHR w mediach lokalnych. Sprawuje pieczę nad jednostkami organizacyjnymi w zakresie gospodarki pieniężnej i majątkowej oraz organizacji obozów od strony kwatermistrzowskiej. Co roku odbywają się dwa kursy dla kwatermistrzów i kierowników placówek wypoczynku, zgodnie z wymogami MENiS, organizowane przez Okręg Małopolski.

 

Harcerki ZHR

 

Od kwietnia 2003 r. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej posiada status organizacji pożytku publicznego.


Co o tym mówi Regulamin Okręgu ZHR:

Do zakresu działania zarządu okręgu należy:
a) propagowanie idei harcerskiej,
b) nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych ZHR z danego okręgu,
c) reprezentacja ZHR wobec organów państwowych i innych jednostek organizacyjnych,
d) zarządzanie majątkiem Związku,
e) uzyskiwanie środków materialnych na rzecz Związku,
f) w razie możliwości wspieranie materialne jednostek Związku z danego okręgu.
Zarząd Okręgu ma szczególne obowiązki organizacyjne:
- rzetelnego prowadzenia dokumentacji organizacyjnej, finansowej i gospodarczej Okręgu,
- terminowej sprawozdawczości zewnętrznej wynikającej z ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
- terminowej sprawozdawczości wewnątrzorganizacyjnej wynikającej z odpowiednich przepisów Związku oraz uchwał i zarządze? Naczelnictwa, a w szczególności do terminowego przedstawiania danych finansowych, bilansowych i spisowych.
Do zakresu działania przewodniczącego należy:
a) reprezentowanie okręgu w Radzie Naczelnej ZHR,
b) zwoływanie posiedzeń zarządu okręgu i przewodniczenie ich obradom,
c) nadzór nad prowadzeniem rejestru kół przyjaciół harcerstwa z danego okręgu,
d) nadzór nad prowadzeniem ewidencji członków współdziałających,
e) prowadzenie dokumentacji okręgu w tym teczki korespondencji przychodzącej i wychodzącej, protokołów posiedzeń zarządu i uchwał zarządu,
f) prowadzenie rejestru pełnomocników zarządu okręgu,
g) nadzór nad realizacją zadań zarządu okręgu.