Ładowanie…

XVII Zjazd Okręgu MałopolskiegoZHR

Serdecznie zapraszamy na XVII Zjazd okręgu Małopolskiego ZHR w dniu 6 marca (niedziela).

9.00 Msza Święta w Kościele Świętego idziego

10.00-10.45 podpisywanie list obecności, odbiór mandatów
10.45 rozpoczęcie XVII Zjazdu Okręgu Małopolskiego ZHR
(10.45 – I termin, 11.00 – II termin)
– rozpoczęcie zjazdu
– wprowadzenie sztandarów
– hymn harcerski
– powitanie gości
– przemówienia gości
– wybór Prezydium
– przyjęcie porządku obrad
– przyjęcie Regulaminu Zjazdu
– wybór Komisji Skrutacyjnej
– wybór komisji Uchwał i Wniosków
11.30 sprawozdania ustępujących władz Okręgu
– Zarządu Okręgu
– Komisji Rewizyjnej Okręgu
– pytania do ustępujących władz
– dyskusja merytoryczna
– wniosek komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Okręgu
– głosowanie nad absolutorium
13.00 część merytoryczna
– przedstawienie projektów uchwał i wniosków
– dyskusja merytoryczna

13.30 wybory nowych władz Okręgu
– ustalenie liczby członków zarządu pochodzących z wyboru
– zgłaszanie kandydatów do władz Okręgu (Zarząd Okręgu, Komisja Rewizyjna Okręgu)
– prezentacja kandydatów
– pytania do Kandydatów
– głosowanie
14.30 PRZERWA OBIADOWA

15.00 Zbiórka Małopolskiej Chorągwi Harcerek, Zbiórka Małopolskiej Chorągwi Harcerzy, Okręgowe Zebranie Kół Przyjaciół Harcerstwa

15.30 Ogłoszenie wyników wyborów
16.00 Wyprowadzenie sztandarów, związanie kręgu, zakończenie Zjazdu Okręgu